Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
E- Rada TRANSMISJA ONLINE

www.netrada-gminaklodzko.pl

Interpelacje/ Wnioski/ Zapytania Radnych Gminy Kłodzko VIII kadencji

Czyste powietrze

wymiana kotlow grzewczych

Fotowoltaika - Grant

fotow

Wnioski

 

 


alt


 


Mapy

                mapy

Kultura

WSSE Invest-Park

 

                       

 

eealogo                      

 

 

 

Oświata
Sołectwa
Szukaj
-
 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   poniedziałek, środa, czwartek, piątek

   w godz.: 7.30 - 15.30

   wtorek w godz.: 8.00 - 16.00

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Przetargi - sprzedaż nieruchomości
II przetarg ograniczony na sprzedaż dz. nr 59/2 w Gorzuchowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
piątek, 18 stycznia 2019 13:01

WÓJT GMINY KŁODZKO

ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Gorzuchów stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

Działka nr 59/2 /AM-1/ o pow. 0,3308 ha

Księga wieczysta nr 22366 wolna od obciążeń i zadłużeń

Cena wywoławcza : 50.000,- zł

Gmina nie posiada dla przedmiotowej nieruchomości opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem PAG - pas aktywności gospodarczej, dla którego obowiązują następujące ustalenia; przeznaczenie podstawowe usługi handlu, przemysł i składy oraz obsługa komunikacji, przeznaczenie uzupełniające zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna związana z dozorem funkcji podstawowej. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako Bp, RIIIa, położona przy drodze asfaltowej, w pośredniej części wsi, kształt nieregularny. Teren płaski, wzdłuż dłuższego boku działki przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia, której słup zlokalizowany jest na narożniku działki. Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW, bez okazania granic w terenie.

Postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej .

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży i sporządzenia umowy notarialnej .

I przetarg odbył się 09.01.2019 roku

W przetargu mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.;

a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha,

b/ złożą oświadczenie, poświadczone przez Wójta, iż osobiście prowadzą gospodarstwo rolne oraz w przypadku posiadania gruntów o pow. powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek,

c/ posiadają kwalifikacje rolnicze lub co najmniej 5 letni staż pracy na gospodarstwie rolnym

d/ zamieszkują co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego lub w gminie graniczącej z tą gminą i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne.

W przetargu mogą również uczestniczyć osoby nie będące rolnikami indywidualnymi, jeżeli uzyskały zgodę Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie tej nieruchomości, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 20 lutego 2019 roku o godz. 10 15 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „II przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 59/2 w Gorzuchowie" najpóźniej do dnia 14 lutego 2019 roku.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
I przetarg na sprzedaż lokalu niemieszkalnego w Krosnowicach ul. Fabryczna 18 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
piątek, 11 stycznia 2019 08:43

Wójt Gminy Kłodzko
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego w Krosnowicach przy ulicy Fabrycznej 18, stanowiącego własność Gminy Kłodzko.

Lokal niemieszkalny usytuowany na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, składa się z jednego pomieszczenia o pow. 20,29 m 2. Ściany w części pokryte płytami gipsowo-kartonowymi, okna PCV zabezpieczone kratami, wejście z korytarza, drzwi wejściowe drewniane zabezpieczone kratą. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Pomieszczenie wc – w ramach udziału w nieruchomości wspólnej.

Działka 795/3 /AM-2/ o pow. 0,13 ha w udziale 3,5 %
Księga wieczysta gruntowa nr 58944/9 wolna od obciążeń i zadłużeń.

Cena wywoławcza: 9.245,- zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 20 lutego 2019 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 14.02.2019 r.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
Rokowania na sprzedaż działki nr 588/13 w Wojborzu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
środa, 09 stycznia 2019 13:03

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wojbórz, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

1. Położenie nieruchomości: Wojbórz
2. Nr działki: 588/13 /AM-4/
3. Powierzchnia działki: 0,0917 ha
4. Księga wieczysta: Nowa Ruda SW2K/25077/7
5. Cena do rokowań: 13.550,-zł. Do wynegocjowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%
6. Opis nieruchomości;
Nieruchomość sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako PsIV, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną kruszywem, część działki stanowi skarpa. Na działce występują pojedyncze drzewa i krzewy, przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna. Okoliczny teren wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej – wodociąg i energia el. W Planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe. Sprzedaż nieruchomości następuje bez okazania granic w terenie, według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW.
Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg - 07.11.2018 r. ; II przetarg – 20.12.2018 r.
Rokowania odbędą się dnia 14 lutego 2019 roku o godz. 8 00
w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny, tj. 1.355,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie zgłoszenia najpóźniej do dnia 11 lutego 2019 roku. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania działka nr 588/13 w Wojborzu".
Uczestnikom, którzy nie wygrali rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez oferenta, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań z ważnych przyczyn.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140
Sprawę prowadzi: Grażyna Janiszyn, 74 6474140, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Rokowania na sprzedaż działki nr 588/10 w Wojborzu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
środa, 09 stycznia 2019 13:02

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wojbórz, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

1. Położenie nieruchomości: Wojbórz
2. Nr działki: 588/10 /AM-4/
3. Powierzchnia działki: 0,0357 ha
4. Księga wieczysta: Nowa Ruda SW2K/25077/7
5. Cena do rokowań: 5.650,-zł. Do wynegocjowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%
6. Opis nieruchomości;
Nieruchomość sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako PsIV, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną kruszywem, teren pagórkowaty. Okoliczny teren wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej – wodociąg i energia el. W Planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe. Sprzedaż nieruchomości następuje bez okazania granic w terenie, według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW.
Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg - 07.11.2018 r. ; II przetarg – 20.12.2018 r.
Rokowania odbędą się dnia 14 lutego 2019 roku o godz. 8 00
w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny, tj. 565,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie zgłoszenia najpóźniej do dnia 11 lutego 2019 roku. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania działka nr 588/10 w Wojborzu".
Uczestnikom, którzy nie wygrali rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez oferenta, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań z ważnych przyczyn.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140
Sprawę prowadzi: Grażyna Janiszyn, 74 6474140, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
II przetarg na sprzedaż dz. nr 966/2 w Ołdrzychowicach Kł. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 20 grudnia 2018 13:40

WÓJT GMINY KŁODZKO

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w Ołdrzychowicach Kł., stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Ołdrzychowice Kł.
2. Nr działki: 966/2 /AM-19/
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,2289 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko 95128
5. Cena wywoławcza: 17.345,-zł
Uwaga: do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT /23 %/
6. Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana, położona w peryferyjnej strefie zabudowy wsi. Dojazd do nieruchomości bezpośredni z drogi głównej przebiegającej przez wieś. Teren wyposażony w sieć energetyczną i kanalizację. Kształt nieregularny, teren podmokły, w części utwardzony materiałem kamiennym, w części obniżony, stanowiący nieckę, porośnięty pojedynczymi drzewami, krzewami i trawą. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, gospodarcza i usługowa Sprzedaż nieruchomości następuje bez okazania granic w terenie, według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe i usługi turystyczne w strefie zagrożenia powodziowego /prawdopodobieństwo zalania raz na dziesięć lat/.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 30 stycznia 2019 roku o godz. 10 15 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia
25 stycznia 2019 roku.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 51

Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe FlashStara strona BIP

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje

 

 bip

Rozlicz PIT
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Atrakcje Gminy Kłodzko

wirtualnyspacer

01.jpg


s5 logo


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com