Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
E- Rada TRANSMISJA ONLINE

Czyste powietrze

wymiana kotlow grzewczych

Fotowoltaika - Grant

fotow

Wnioski

 

 


alt


 


Mapy

                mapy

Kultura

WSSE Invest-Park

 

                       

 

eealogo                      

 

 

 

Oświata
Sołectwa
Szukaj
-
 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   poniedziałek, środa, czwartek, piątek

   w godz.: 7.30 - 15.30

   wtorek w godz.: 8.00 - 16.00

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Przetargi - sprzedaż nieruchomości
Rokowania na sprzedaż dz. nr 578 w Wojborzu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 06 grudnia 2018 10:34

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wojbórz, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

1. Położenie nieruchomości: Wojbórz
2. Nr działki: 578 /AM-4/
3. Powierzchnia działki: 0,61 ha
4. Księga wieczysta: Nowa Ruda SW2K/00021926/6
5. Cena do rokowań: 49.545,-zł. Do wynegocjowanej ceny za grunt pod budownictwo zostanie doliczony podatek VAT 23%
6. Opis nieruchomości;
Nieruchomość sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RII i RIIIa, położona w sąsiedztwie działek rolnych i w dalszej odległości rozproszonej zabudowy mieszkaniowej oraz gospodarczej. Kształt nieregularny, teren płaski, dostęp komunikacyjny - dojazd drogą transportu rolnego. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia. Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW, bez okazania granic w terenie.
W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w części ok. 0,30 ha w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe, w części ok. 0,31 ha pod użytki rolne. Cena za grunt pod budownictwo stanowi 81,14 % ceny ogólnej. Cena za grunt przeznaczony pod użytki rolne stanowi 18,86 % ceny ogólnej
Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg - 17.10.2018 r. ; II przetarg – 28.11.2018 r.
Rokowania odbędą się dnia 10 stycznia 2019 roku o godz. 8 00
w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.

W rokowaniach mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.;
a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha,
b/ złożą oświadczenie, poświadczone przez Wójta, iż osobiście prowadzą gospodarstwo rolne oraz w przypadku posiadania gruntów o pow. powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek,
c/ posiadają kwalifikacje rolnicze lub co najmniej 5 letni staż pracy na gospodarstwie rolnym
d/ zamieszkują co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego lub w gminie graniczącej z tą gminą i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne.
W rokowaniach mogą również uczestniczyć osoby nie będące rolnikami indywidualnymi, jeżeli uzyskały zgodę Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie tej nieruchomości, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny, tj. 4.960,-zł. na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków i zgłoszenia najpóźniej do dnia 07 stycznia 2019 r. roku.
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „rokowania działka nr 578 w Wojborzu".
Uczestnikom, którzy nie wygrali rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez oferenta, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań. Koszt sporządzenie umowy notarialnej ponosi kupujący.
Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań z ważnych przyczyn.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140

 
I przetarg na sprzedaż dz. nr 59/2 w Gorzuchowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
poniedziałek, 03 grudnia 2018 08:13

WÓJT GMINY KŁODZKO
ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Gorzuchów stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

Działka nr 59/2 /AM-1/ o pow. 0,3308 ha
Księga wieczysta nr 22366 wolna od obciążeń i zadłużeń
Cena wywoławcza : 77.950 zł

Gmina nie posiada dla przedmiotowej nieruchomości opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem PAG - pas aktywności gospodarczej, dla którego obowiązują następujące ustalenia; przeznaczenie podstawowe usługi handlu, przemysł i składy oraz obsługa komunikacji, przeznaczenie uzupełniające zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna związana z dozorem funkcji podstawowej. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.
Nieruchomość gruntowa położona przy drodze asfaltowej, w pośredniej części wsi, kształt nieregularny. Teren płaski, wzdłuż dłuższego boku działki przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia, której słup zlokalizowany jest na narożniku działki. Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW, bez okazania granic w terenie.
Postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej .
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży i sporządzenia umowy notarialnej .

W przetargu mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.;
a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha,
b/ złożą oświadczenie, poświadczone przez Wójta, iż osobiście prowadzą gospodarstwo rolne oraz w przypadku posiadania gruntów o pow. powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek,
c/ posiadają kwalifikacje rolnicze lub co najmniej 5 letni staż pracy na gospodarstwie rolnym
d/ zamieszkują co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego lub w gminie graniczącej z tą gminą i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne.
W przetargu mogą również uczestniczyć osoby nie będące rolnikami indywidualnymi, jeżeli uzyskały zgodę Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie tej nieruchomości, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 9 stycznia 2019 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „I przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 59/2 w Gorzuchowie" najpóźniej do dnia 04 stycznia 2019 roku.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
II przetarg na sprzedaż dz. nr 588/13 w Wojborzu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
poniedziałek, 19 listopada 2018 12:03

WÓJT GMINY KŁODZKO

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wojborzu, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Wojbórz
2. Nr działki: 588/13 /AM-4/
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,0917 ha
4. Księga wieczysta: Nowa Ruda 25077/7
5. Cena wywoławcza: 13.550,-zł
Uwaga: do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT /23 %/
6. Opis nieruchomości:
Nieruchomość sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako PsIV, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną kruszywem, część działki stanowi skarpa. Na działce występują pojedyncze drzewa i krzewy, przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna. Okoliczny teren wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej – wodociąg i energia el. W Planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe. Sprzedaż nieruchomości następuje bez okazania granic w terenie, według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

I przetarg odbył się 07 listopada 2018 roku
Przetarg odbędzie się dnia 20 grudnia 2018 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia
17 grudnia 2018 roku.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
II przetarg na sprzedaż dz. nr 588/10 w Wojborzu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
poniedziałek, 19 listopada 2018 12:02

WÓJT GMINY KŁODZKO

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wojborzu, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Wojbórz
2. Nr działki: 588/10 /AM-4/
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,0357 ha
4. Księga wieczysta: Nowa Ruda 25077/7
5. Cena wywoławcza: 5.650,-zł
Uwaga: do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT /23 %/
6. Opis nieruchomości:
Nieruchomość sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako PsIV, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną kruszywem, teren pagórkowaty. Okoliczny teren wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej – wodociąg i energia el. W Planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe. Sprzedaż nieruchomości następuje bez okazania granic w terenie, według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
I przetarg odbył się 07 listopada 2018 roku
Przetarg odbędzie się dnia 20 grudnia 2018 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia
17 grudnia 2018 roku.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
Przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości pochodzącej z demntażu kotłów grzewczych i bojlera w Ołdrzychowice Kłodzkich PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
poniedziałek, 02 lipca 2018 13:14

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości pochodzącej z demontażu kotłów grzewczych i bojlera.

Termin składania ofert: do 13 sierpnia 2018 roku

Termin otwarcia ofert: 14 sierpnia 2018 roku o godz. 9 00

Miejsce składania ofert:

Sekretariat Urzędu Gminy Kłodzko

57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8a

Kontakt – 746474140

1. Opis przedmiotu ogłoszenia.

1.1.Przedmiotem sprzedaży są urządzenia pochodzące z demontażu instalacji

centralnego ogrzewania,

poz. 1 kotła CO o wadze ok. 900 kg,

poz. 2 kotła CO o wadze ok. 300 kg,

poz. 3 bojlera o wadze ok. 100 kg.

Stan zużycia urządzeń określa się na 100 %

1.3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do odebrania, załadunku i transportu przedmiotu sprzedaży na własny koszt, z miejsca ich składowania, tj.

poz. 1 z siedziby OSP w Ołdrzychowicach Kł. ul. Fabryczna 1,

poz. 2 i 3 z posesji w Ołdrzychowicach Kł. ul. Kłodzka 65.

1.4. Termin odbioru rzeczy– do 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wyborze oferty.

1.5. Termin zapłaty za przedmiot sprzedaży - do 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wyborze oferty.

2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w zamkniętej kopercie z napisem – „oferta -sprzedaż złomu poz..."

3. Wybór najkorzystniejszej oferty.

3.1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o zaproponowaną cenę.

4. Oględziny przedmiotu sprzedaży.

4.1. Istnieje możliwość dokonania oględzin przedmiotu sprzedaży w miejscu ich składowania, po uprzednim umówieniu daty i godziny pod nr. tel. 746474140, 746474143.

Załączniki

1/ formularz ofertowy

2/ zdjęcia przedmiotu sprzedaży

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a lub tel. 746474140, 746474143.

 

 

                                                               Formularz ofertowy

w sprawie sprzedaży przez Gminę Kłodzko urządzeń z demontażu kotłów grzewczych i bojlera zlokalizowanych w Ołdrzychowicach Kł. przy ul. Fabrycznej 1 i Kłodzkiej 65

Dane oferenta:

1. Imię i nazwisko oferenta ....................................................

2. Adres oferenta...................................................................

Oferta cenowa

1. Oferowana cena za przedmiot sprzedaży brutto;

poz. 1...................................

poz. 2...................................

poz. 3...................................

2. Zobowiązuję się zapłacić za przedmiot sprzedaży w terminie do 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wyborze mojej oferty.

Oświadczenie oferenta

1. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem sprzedaży

2. Oświadczam, że zobowiązuję się do odbioru, załadunku i transportu przedmiotu sprzedaży na własny koszt z miejsca składowania, w terminie do 7 dni od otrzymania powiadomienia o wyborze oferty.

3. Oświadczam, że zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia w formie pisemnej umowy sprzedaży ze sprzedającym na określonych w niej warunkach.

......................................... ...................................

Miejscowość, data podpis oferenta

Poprawiony: poniedziałek, 02 lipca 2018 13:18
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 50

Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe FlashStara strona BIP

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje

 

 bip

Rozlicz PIT
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Atrakcje Gminy Kłodzko

wirtualnyspacer

01.jpg


s5 logo


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com