Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
Fotowoltaika - Grant

fotow

UWAGA!

WNIOSKI O ZWROT

CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO

ZAWARTEGO W CENIE

OLEJU NAPĘDOWEGO

WYKORZYSTYWANEGO

DO PRODUKCJI ROLNEJ

ZA OKRES

OD 1 SIERPNIA 2017 R.

DO 31 STYCZNIA 2018 R.

PRZYJMOWANE BĘDĄ W TERMINIE

OD 1 LUTEGO 2018 R.

DO 28 LUTEGO 2018 R.

---------------------------------------------------------

Terminy składania wniosków

na nowy okres zasiłkowy 2017/2018:

- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

od 1 sierpnia

- 500+ od 1 sierpnia

- ZASIŁKI RODZINNE od 1 września

 

 

Mapy

                mapy

Kultura

WSSE Invest-Park

 

                       

 

eealogo                      

 

 

 

Ze szkolnego podwórka
Sołectwa
Szukaj
-
Ankieta
 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

  

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Przetargi - sprzedaż nieruchomości
Rokowania na sprzedażdz. nr 96 w podzamku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 18 stycznia 2018 13:02

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej w Podzamku, stanowiącej własność Gminy Kłodzko, przeznaczonej pod rolnictwo.

1. Położenie nieruchomości: Podzamek
2. Nr działki: 96 /AM-1/
3. Powierzchnia działki: 0,63 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko 83784/3
5. Cena do rokowań: 18.010,-zł
6. Opis nieruchomości; Nieruchomość niezabudowana położona w części peryferyjnej wsi, stanowi pastwiska trwałe PsV, grunty orne RIVb. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta teren równy z lekkim nachyleniem w stronę zachodnią. Otoczenie stanowią tereny zielone, leśne i droga nr 46.Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod rolnictwo ekologiczne.
Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW bez okazania granic w terenie.
Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg - 15.11.2017 r. ; II przetarg – 03.01.2018 r.
Rokowania odbędą się dnia 01 marca 2018 roku o godz. 8 00
w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.
W rokowaniach mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.;
a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha,
b/ złożą oświadczenie, poświadczone przez Wójta, iż osobiście prowadzą gospodarstwo rolne oraz w przypadku posiadania gruntów o pow. powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek,
c/ posiadają kwalifikacje rolnicze lub staż pracy na gospodarstwie rolnym,
d/ zamieszkują co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne.
W rokowaniach mogą brać udział osoby nie spełniające powyższych warunków, jeżeli uzyskały zgodę Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie tej nieruchomości. Uzyskanie zgody jest warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny, tj. 1.801,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków i zgłoszenia najpóźniej do dnia 26 lutego 2018 roku. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania działka nr 96 w Podzamku".
Uczestnikom, którzy nie wygrali rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez oferenta, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań z ważnych przyczyn.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140

 
II przetarg ograniczony na sprzedaż dz. 97/2 w Podzamku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
wtorek, 02 stycznia 2018 10:08

Wójt Gminy Kłodzko
ogłasza II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w Podzamku, stanowiącej własność Gminy Kłodzko

1. Położenie nieruchomości: Podzamek
2. Nr działki: 97/2 /AM-1/
3. Powierzchnia działki: 1,04 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko 83782/9
5. Cena wywoławcza: 29.490-zł
6. Opis nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana położona w części peryferyjnej wsi, stanowi grunty orne RIVb i pastwiska trwałe PsIV, PsV.. Kształt nieregularny, teren równy z lekkim nachyleniem w stronę zachodnią. Otoczenie stanowią tereny zielone, leśne i droga nr 46. Na działce rosną pojedyncze drzewa i krzewy. Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod rolnictwo ekologiczne.
Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW bez okazania granic w terenie. W przetargu mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.;
a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha,
b/ złożą oświadczenie, poświadczone przez Wójta, iż osobiście prowadzą gospodarstwo rolne oraz w przypadku posiadania gruntów o pow. powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek,
c/ posiadają kwalifikacje rolnicze lub co najmniej 5 letni staż pracy na gospodarstwie rolnym
d/ zamieszkują co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego lub w gminie graniczącej z tą gminą i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby nie będące rolnikami indywidualnymi, jeżeli uzyskały zgodę Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie tej nieruchomości, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 07 lutego 2018 roku o godz. 10 30 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „II przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 97/2 w Podzamku" najpóźniej do dnia 02 lutego 2018 roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
II przetarg ograniczony na sprzedaż dz. 97/1 w Podzamku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
wtorek, 02 stycznia 2018 10:07

Wójt Gminy Kłodzko
ogłasza II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w Podzamku, stanowiącej własność Gminy Kłodzko

1. Położenie nieruchomości: Podzamek
2. Nr działki: 97/1 /AM-1/
3. Powierzchnia działki: 0,50 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko 91082/1
5. Cena Wywoławcza: 17.870,-zł
6. Opis nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana położona w części peryferyjnej wsi, stanowi grunty orne RIVb. Kształt nieregularny, teren równy z lekkim nachyleniem w stronę zachodnią. Otoczenie stanowią tereny zielone, leśne i droga nr 46.Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod rolnictwo ekologiczne.
Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW bez okazania granic w terenie.

W przetargu mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.;
a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha,
b/ złożą oświadczenie, poświadczone przez Wójta, iż osobiście prowadzą gospodarstwo rolne oraz w przypadku posiadania gruntów o pow. powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek,
c/ posiadają kwalifikacje rolnicze lub co najmniej 5 letni staż pracy na gospodarstwie rolnym
d/ zamieszkują co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego lub w gminie graniczącej z tą gminą i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby nie będące rolnikami indywidualnymi, jeżeli uzyskały zgodę Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie tej nieruchomości, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 07 lutego 2018 roku o godz. 10 15 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „II przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 97/1 w Podzamku" najpóźniej do dnia 02 lutego 2018 roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
I przetarg na sprzedaż działki nr 35/7 i 36/5 w Szalejowie Dolnym PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
wtorek, 02 stycznia 2018 10:05

Wójt Gminy Kłodzko
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Szalejowie Dolnym, stanowiącej własność Gminy Kłodzko

1. Położenie nieruchomości: Szalejów Dolny
2. Nr działki: 35/7, 36/5 /AM-1/
3. Powierzchnia łączna nieruchomości: 0,0163 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko 91542/4
5. Cena wywoławcza: 8.435,-zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %
6. Opis nieruchomości
Nieruchomość położona w strefie zabudowy wsi w otoczeniu zabudowy przemysłowej, mieszkalnej i rzeki. Dostęp drogą asfaltową, teren okoliczny wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej. Na nieruchomości zlokalizowany jest budynek gospodarczy wybudowany ze środków własnych osoby fizycznej /wartość budynku nie wliczona w cenę/ . Roszczenia o zwrot nakładów poniesionych na budowę obiektu w drodze postępowania cywilnego. W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod drogę wewnętrzną w terenie zabudowy mieszkaniowej.
Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW bez okazania granic w terenie.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 07 lutego 2018 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko .najpóźniej do dnia 02 lutego 2018 roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
Rokowania na sprzedaż dz. nr 60/2 w Bierkowicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
wtorek, 19 grudnia 2017 13:42

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej w Krosnowicach, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

1. Położenie nieruchomości: Bierkowice
2. Nr działki: 60/2 /AM-1/
3. Powierzchnia działki: 0,19 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko 85647/5
5. Cena do rokowań: 23.052,- zł.
Do wynegocjowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %
6. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, w części stanowi skarpę. Teren zakrzaczony i zadrzewionym kształt nieregularny, dojazd drogą asfaltową, otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe. Sprzedaż nieruchomości według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i Księdze Wieczystej, bez okazania granic w terenie.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg - 31.10.2017 r. ; II przetarg – 13.12.2017 r.
Rokowania odbędą się dnia 25 stycznia 2018 roku o godz. 8 00
w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć do dnia 22.01.2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z napisem „rokowania – działka nr 60/2 w Bierkowicach"

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w wysokości 10 % ceny, tj. 2.306 zł. wpłaconej w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Kłodzko nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko w terminie do dnia 22.01.2018 r. Zaliczka wniesiona przez oferenta, który wygra rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny kupna nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez zwycięzcę rokowań od zawarcia umowy, wpłacona zaliczka przepada na rzecz sprzedającego. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia rokowań.
Uczestnikom, którzy nie zwyciężyli w rokowaniach wpłacona zaliczka zostanie zwrócona najpóźniej na trzeci dzień po ich zamknięciu.
Wójt Gminy zastrzega, iż rokowania mogą być zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 49

Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe FlashStara strona BIP

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje

 

 bip

Rozlicz PIT
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Atrakcje Gminy Kłodzko

wirtualnyspacerJoomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com