Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
Gazeta

 

 

Kultura

WSSE Invest-Park

 

                       

 

                       eeagrants

 

 

 

Ze szkolnego podwórka
Sołectwa
Szukaj
-
Ankieta
 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

  

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Przetargi - sprzedaż nieruchomości
Rokowania na sprzedaż dz. nr 1191/4 w Starym Wielisławiu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 20 kwietnia 2017 09:43

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej w Starym Wielisławiu, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

Działka nr 1191/4 /AM-4/ o pow. 0,0398 ha
księga wieczysta SW1K/00064544/0 wolna od obciążeń i zadłużeń
Cena do rokowań: 17.220-zł.
Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23 %

Nieruchomość położona w strefie rozproszonej zabudowy wsi. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, tereny rolne i zielone. Kształt regularny, teren równy, nasłoneczniony, atrakcyjnie położony. Dostęp drogą gminną gruntową ok. 50 m od szosy prowadzącej przez wieś. Okoliczny teren wyposażony w energię elektryczną, sieć wodociągowa przebiega wzdłuż głównej szosy asfaltowej. Działka częściowo ogrodzona – ogrodzenie nieruchomości sąsiednich.
W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg - 15.02.2017 r. ; II przetarg – 29.03.2017 r.
Rokowania odbędą się dnia 25 maja 2017 roku o godz. 8 00
w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć do dnia 22.05.2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z napisem „rokowania – działka nr 1191/4 w Starym Wielisławiu"

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w wysokości 10 % ceny, wpłaconej w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Kłodzko nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko w terminie do dnia 22.05.2017 r. Zaliczka wniesiona przez oferenta, który wygra rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny kupna nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez zwycięzcę rokowań od zawarcia umowy, wpłacona zaliczka przepada na rzecz sprzedającego. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia rokowań.
Uczestnikom, którzy nie zwyciężyli w rokowaniach wpłacona zaliczka zostanie zwrócona najpóźniej na trzeci dzień po ich zamknięciu.
Wójt Gminy zastrzega, iż rokowania mogą być zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140.

 
Rokowania na sprzedaż dz. nr 439 w Wojborzu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 20 kwietnia 2017 09:42

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem
nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wojbórz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako ŁIV, W.

Działka nr 439 /AM-4/ o pow. 1,62 ha
Księga wieczysta SW2K/00025077/7 wolna od obciążeń i zadłużeń
Cena do rokowań: 29.920,- zł

W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod dolesienie /symbol w planie Zld/.
Nieruchomość gruntowa położona w części peryferyjnej wsi, kształt działki nieregularny, zadrzewiony i zakrzaczony. Dojazd do działki drogą gruntową /utrudniony/, otoczenie stanowią tereny rolne. Sprzedaż nieruchomości według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i Księdze Wieczystej bez okazania granic w terenie.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg - 15.02.2017 r. ; II przetarg – 29.03.2017 r.
Rokowania odbędą się dnia 25 maja 2017 roku o godz. 8 00
w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć do dnia 22.05.2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z napisem „rokowania – działka nr 439 w Wojborzu"

W związku z tym, że nieruchomość stanowi grunt przeznaczony pod dolesienie, prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Skarbowi Państwa –Lasom Państwowym.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko i złożenie zgłoszenia najpóźniej do dnia 22.05. 2017 roku. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „rokowania działka nr 439 w Wojborzu".
Uczestnikom, którzy nie wygrali rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez oferenta, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. W przypadku skorzystania przez Lasy Państwowe z prawa pierwokupu zaliczka zostanie nabywcy zwrócona nie później niż w terminie trzech dni od wykonania tego prawa. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego /warunkowej umowy sprzedaży/ nastąpi w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia rokowań.
Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań z ważnych przyczyn.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140

 
Przetarg na sprzedaż działki nr 861/3 w Jaszkowej Dolnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 20 kwietnia 2017 09:37

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Jaszkowej Dolnej, stanowiącej własność Gminy Kłodzko

 

JASZKOWA DOLNA 861/3  o pow. 432 m2  KW  56045  wolna od obciążeń i zadłużeń 

Nieruchomość niezabudowana, położona na początku wsi /od strony Kłodzka/ w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Dojazd drogą nieutwardzoną, teren płaski, działka nieuzbrojona

Działka nr 861/3 /AM-1/ o pow. 0,0432 ha
Księga wieczysta SW1K/00056045 wolna od obciążeń i zadłużeń

Cena wywoławcza: 10.951,- zł

Sprzedaż opdatkowana podatkiem VAT 23 %

W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zagrodowe.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona na początku wsi od strony Kłodzka. W sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Dojaz drogą nieutwardzoną, teren płaski, działka nie posiada uzbrojenia. Sprzedaż nieruchomości według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i Księdze Wieczystej, bez okazania granic w terenie.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 10 maja 2017 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 05 maja 2017 roku.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
Rokowania na sprzedaż działki nr 1191-4 w St. Wielisławiu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
piątek, 14 kwietnia 2017 09:08

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej w Starym Wielisławiu, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

Działka nr 1191/4 /AM-4/ o pow. 0,0398 ha
księga wieczysta SW1K/00064544/0 wolna od obciążeń i zadłużeń
Cena do rokowań: 17.220-zł.
Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23 %

Nieruchomość położona w strefie rozproszonej zabudowy wsi. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, tereny rolne i zielone. Kształt regularny, teren równy, nasłoneczniony, atrakcyjnie położony. Dostęp drogą gminną gruntową ok. 50 m od szosy prowadzącej przez wieś. Okoliczny teren wyposażony w energię elektryczną, sieć wodociągowa przebiega wzdłuż głównej szosy asfaltowej. Działka częściowo ogrodzona – ogrodzenie nieruchomości sąsiednich.
W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg - 15.02.2017 r. ; II przetarg – 29.03.2017 r.
Rokowania odbędą się dnia 25 maja 2017 roku o godz. 8 00
w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć do dnia 22.05.2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z napisem „rokowania – działka nr 1191/4 w Starym Wielisławiu"

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w wysokości 10 % ceny, wpłaconej w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Kłodzko nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko w terminie do dnia 22.05.2017 r. Zaliczka wniesiona przez oferenta, który wygra rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny kupna nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez zwycięzcę rokowań od zawarcia umowy, wpłacona zaliczka przepada na rzecz sprzedającego. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia rokowań.
Uczestnikom, którzy nie zwyciężyli w rokowaniach wpłacona zaliczka zostanie zwrócona najpóźniej na trzeci dzień po ich zamknięciu.
Wójt Gminy zastrzega, iż rokowania mogą być zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140.

 
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż dz. nr 439 w Wojborzu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
piątek, 14 kwietnia 2017 08:00

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem
nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wojbórz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako ŁIV, W.

Działka nr 439 /AM-4/ o pow. 1,62 ha
Księga wieczysta SW2K/00025077/7 wolna od obciążeń i zadłużeń
Cena do rokowań: 29.920,- zł

W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod dolesienie /symbol w planie Zld/.
Nieruchomość gruntowa położona w części peryferyjnej wsi, kształt działki nieregularny, zadrzewiony i zakrzaczony. Dojazd do działki drogą gruntową /utrudniony/, otoczenie stanowią tereny rolne. Sprzedaż nieruchomości według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i Księdze Wieczystej bez okazania granic w terenie.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg - 15.02.2017 r. ; II przetarg – 29.03.2017 r.
Rokowania odbędą się dnia 25 maja 2017 roku o godz. 8 00
w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć do dnia 22.05.2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z napisem „rokowania – działka nr 439 w Wojborzu"

W związku z tym, że nieruchomość stanowi grunt przeznaczony pod dolesienie, prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Skarbowi Państwa –Lasom Państwowym.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko i złożenie zgłoszenia najpóźniej do dnia 22.05. 2017 roku. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „rokowania działka nr 439 w Wojborzu".
Uczestnikom, którzy nie wygrali rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez oferenta, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. W przypadku skorzystania przez Lasy Państwowe z prawa pierwokupu zaliczka zostanie nabywcy zwrócona nie później niż w terminie trzech dni od wykonania tego prawa. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego /warunkowej umowy sprzedaży/ nastąpi w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia rokowań.
Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań z ważnych przyczyn.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 49

Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe FlashStara strona BIP

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje

 

 bip

Atrakcje Gminy Kłodzko

wirtualnyspacerJoomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com