Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
Fotowoltaika - Grant

fotow

UWAGA!

 

 

Mapy

                mapy

Kultura

WSSE Invest-Park

 

                       

 

eealogo                      

 

 

 

Ze szkolnego podwórka
Sołectwa
Szukaj
-
Ankieta
 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

  

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Przetargi - sprzedaż nieruchomości
II przetarg ograniczony na sprzedaż dz. nr 5/6 w Jaszkówce PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
środa, 04 kwietnia 2018 09:17

Wójt Gminy Kłodzko
ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Jaszkówka, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Jaszkówka
2. Nr działki: 5/6 /AM-1/
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,3400 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko 85543/6
5. Cena wywoławcza: 23.200,-zł
6. Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana położona w części peryferyjnej wsi, teren ze znacznym spadkiem. Na działce rosną pojedyncze drzewa, znajduje się słup energetyczny i telefoniczny oraz przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna i telefoniczna. Dojazd drogą asfaltową, brak uzbrojenia. Otoczenie stanowią tereny użytków rolnych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenie przeznaczonym w części pod budownictwo mieszkaniowe w części pod rolnictwo. Działka powstała z podziału działki nr 5/3. Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW, bez okazania granic w terenie.
W przetargu mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.;
a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha,
b/ złożą oświadczenie, poświadczone przez Wójta, iż osobiście prowadzą gospodarstwo rolne oraz w przypadku posiadania gruntów o pow. powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek,
c/ posiadają kwalifikacje rolnicze lub co najmniej 5 letni staż pracy na gospodarstwie rolnym
d/ zamieszkują co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego lub w gminie graniczącej z tą gminą i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne.

W przetargu mogą również uczestniczyć osoby nie będące rolnikami indywidualnymi, jeżeli uzyskały zgodę Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie tej nieruchomości, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
I przetarg odbył się dnia 14 marca 2018 roku.
Przetarg odbędzie się dnia 09 maja 2018 roku o godz. 10 15 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „II przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 24/6 w Piszkowicach" najpóźniej do dnia 04 maja 2018 roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
II przetarg nieograniczony na sprzedaż dz. nr 5/5 w Jaszkóce PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
środa, 04 kwietnia 2018 09:16

WÓJT GMINY KŁODZKO

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Jaszkówka, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

1. Położenie nieruchomości: Jaszkówka
2. Nr działki: 5/5 /AM-1/
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,0780 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko 85543/6
5. Cena wywoławcza: 14.052,-zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%
6. Opis nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana położona w części peryferyjnej wsi. Na działce rosną pojedyncze drzewa, dojazd drogą asfaltową, brak uzbrojenia. Otoczenie stanowią tereny użytków rolnych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe. Działka powstała z podziału działki nr 5/3. W sprawie inwestycji zabudowy działki wydana jest decyzja Wójta Gminy o warunkach zabudowy nr 25/2017 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
I przetarg odbył się dnia 07 marca 2018 roku.
Przetarg odbędzie się dnia 09 maja 2018 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko .najpóźniej do dnia
04 maja 2018 roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
I przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 1081 w Starym Wielisławiu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
piątek, 23 marca 2018 13:13

WÓJT GMINY KŁODZKO
ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Stary Wielisław, stanowiącej własność Gminy Kłodzko, przeznaczonej w części pod rolnictwo w części pod zieleń leśną /symbol w planie Rp, Zl/.
Działka nr 1081 /AM-4/ o pow. 1,31 ha
Księga wieczysta nr 92296/1 wolna od obciążeń i zadłużeń
Cena wywoławcza: 33.952,- zł

Nieruchomość w ewidencji gruntów sklasyfikowana jako PsIV, PsV, PsVI, położona wśród gruntów użytkowanych rolniczo, dojazd drogą nieutwardzoną. Teren z lekkim spadkiem w kierunku północnym, na działce rosną pojedyncze drzewa. W Planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona w części pod rolnictwo w części pod zieleń leśną /symbol w planie Rp, Zl/. Sprzedaż nieruchomości według danych zawartych w Księdze Wieczystej i Rejestrze ewidencji gruntów.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
W przetargu mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.;
a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha,
b/ złożą oświadczenie, poświadczone przez Wójta, iż osobiście prowadzą gospodarstwo rolne oraz w przypadku posiadania gruntów o pow. powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek,
c/ posiadają kwalifikacje rolnicze lub staż pracy na gospodarstwie rolnym,
d/ zamieszkują co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne.
W związku z tym, że nieruchomość w części stanowi grunt przeznaczony jest pod zieleń leśną, prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Skarbowi Państwa –Lasom Państwowym.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się dnia 25 kwietnia 2018 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków, najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2018 roku. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg działka nr 1081 w Starym Wielisławiu".
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. W przypadku skorzystania przez Lasy Państwowe z prawa pierwokupu wadium zostanie nabywcy zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od wykonania tego prawa.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 6474140

 
4 listopada 2016 r. - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Jaszkowej Dolnej, stanowiącej własność Gminy Kłodzko PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewelina Ptak   
środa, 28 września 2016 06:22

Więcej ...

 
4 listopada 2016 r. - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Wojciechowicach, stanowiącej własność Gminy Kłodzko PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewelina Ptak   
wtorek, 27 września 2016 13:15

Więcej ...

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 49

Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe FlashStara strona BIP

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje

 

 bip

Rozlicz PIT
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Atrakcje Gminy Kłodzko

wirtualnyspacer


s5 logo


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com