Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
Gazeta

 

 

Kultura

WSSE Invest-Park

 

                       

 

                       eeagrants

 

 

 

Ze szkolnego podwórka
Sołectwa
Szukaj
-
Ankieta
 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

  

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Przetargi - sprzedaż nieruchomości
II przetarg na sprzedaż działki 861/3 w Jaszkowej Dolnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
środa, 17 maja 2017 13:01

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Jaszkowej Dolnej, stanowiącej własność Gminy Kłodzko

JASZKOWA DOLNA
działka nr 861/3 o pow. 432 m2 KW Kłodzko 56045
obręb Jaszkowa Dolna

Cena wywoławcza - 10.951,-zł
Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT 23%

Działka nr 861/3 /AM-1/ o pow. 0,0432 ha
Księga wieczysta SW1K/00056045 wolna od obciążeń i zadłużeń
Cena wywoławcza: 10.951,- zł
Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT 23 %
W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zagrodowe.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona na początku wsi od strony Kłodzka. W sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Dojazd drogą nieutwardzoną, teren płaski, działka nie posiada uzbrojenia. Sprzedaż nieruchomości według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i Księdze Wieczystej, bez okazania granic w terenie.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 21 czerwca 2017 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2017 roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 13/4 w Roszycach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 11 maja 2017 06:26

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Roszycach, stanowiącej własność Gminy Kłodzko

RoszYCE, działka nr 13/4 o pow. 0,07 ha
SW1K/00091032/6

cena wywoławcza 8.500,-zł

Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, dojazd drogą asfaltową, teren stanowi skarpę ze znacznym spadkiem, działka

zakrzewiona i zadrzewiona, przez działkę przebiega napowietrzna sieć energetyczna. Brak uzbrojenia
Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenie

przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe. Dla nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zagospodarowania.

Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, dojazd drogą asfaltową, teren stanowi skarpę ze znacznym spadkiem, działka

zakrzewiona i zadrzewiona, przez działkę przebiega napowietrzna sieć energetyczna. Brak uzbrojenia.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 14 czerwca 2017 roku o godz. 10 15 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr

konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 09

czerwca 2017 roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3

dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez

usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
II przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 53 w Worzu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
środa, 10 maja 2017 11:58

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako RIIIb

Obręb Wojbórz dz.53 Powierzchnia 0.80 ha Księga SW2K/00025077/7
Cena wywoławcza 30.900,-zł

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, w odległości ok. 100 m od zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej, dostęp drogą nieutwardzoną. Bezpośrednie

sąsiedztwo stanowią grunty wykorzystywane rolniczo, niewielkie zadrzewienie. Ukształtowanie płaskie. W ewidencji gruntów nieruchomość

sklasyfikowana jest jako grunty orne klasy III, R III b.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie

przeznaczonym po użytki rolne /symbol w planie Rp/

Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW.
Postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej.
W przetargu mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.;
a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha,
b/ złożą oświadczenie, poświadczone przez Wójta, iż osobiście prowadzą gospodarstwo rolne oraz w przypadku posiadania gruntów o pow.

powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek,
c/ posiadają kwalifikacje rolnicze lub co najmniej 5 letni staż pracy na gospodarstwie rolnym
d/ zamieszkują co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa

rolnego lub w gminie graniczącej z tą gminą i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się dnia 14 czerwca 2017 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr

konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie dokumentów potwierdzających

spełnienie w/w warunków, najpóźniej do dnia 09 czerwca 2017 roku. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z

napisem „przetarg działka nr 53 w Wojborzu"
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3

dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez

usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 47 w Wojborzu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 27 kwietnia 2017 12:49

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wojborzu, stanowiącej własność Gminy Kłodzko

Cena wywoławcza 49 370,00 złotych Wadium 4 937,00

WOJBÓRZ
Dz. nr 47 o pow. 24500 m2 SW2K/00025077/7

Nieruchomość położona w peryferyjnej części wsi, przy granicy ewidencyjnej z Gminą Nowa Ruda, poza zabudową, na terenach uprawianych rolniczo i

łąkach. Najbliższe otoczenie stanowią tereny rolne i leśne. Dojazd śródpolnymi drogami gruntowymi. Kształt nieregularny, wydłużony, teren

nieużytkowany. Na działce znajdują się zadrzewienia i zakrzaczenia. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie

przeznaczonym pod użytki rolne /symbol w planie Rp/

Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW, bez okazania granic w terenie..
Postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej.
W przetargu mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.;
a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha,
b/ złożą oświadczenie, poświadczone przez Wójta, iż osobiście prowadzą gospodarstwo rolne oraz w przypadku posiadania gruntów o pow.

powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek,
c/ posiadają kwalifikacje rolnicze lub co najmniej 5 letni staż pracy na gospodarstwie rolnym
d/ zamieszkują co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa

rolnego lub w gminie graniczącej z tą gminą i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się dnia 31 maja 2017 roku o godz. 10 15 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr

konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie dokumentów potwierdzających

spełnienie w/w warunków, najpóźniej do dnia 26 maja 2017 roku. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z

napisem „przetarg działka nr 47 w Wojborzu"
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3

dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez

usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
I przetarg na sprzedaż dz. 716/34 i 716/35 w Ołdrzychowicach Kł. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 27 kwietnia 2017 12:42

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek pod garaże, stanowiących własność Gminy Kłodzko

Działka nr 716/34 /AM-13/ o pow. 0,0024 ha, Księga wieczysta SW1K/00071876 wolna od obciążeń i zadłużeń

Cena wywoławcza: 4.685,- zł

Działka nr 716/35 /AM-13/ o pow. 0,0025 ha, Księga wieczysta SW1K/00071876 wolna od obciążeń i zadłużeń

Cena wywoławcza: 4.785,-zł

Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT 23 %

W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe.

Nieruchomość niezabudowana położona w centrum wsi w sąsiedztwie zabudowy garażowej i mieszkaniowej wielorodzinnej. Dojazd drogą asfaltową. Teren wyposażony w urządzenie infrastruktury . Wraz z działką nr 716/34 i 716/35 sprzedawany jest udział po 1/15 części w działce nr 716/38 stanowiącej dojazd.. Sprzedaż nieruchomości według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i Księdze Wieczystej, bez okazania granic w terenie.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 31 maja 2017 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 26 maja 2017 roku.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 49

Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe FlashStara strona BIP

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje

 

 bip

Atrakcje Gminy Kłodzko

wirtualnyspacerJoomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com