Potrzebna pomoc....
WWW.GMINA.KLODZKO.PL
   57-300 K≥odzko ul. Okrzei 8a    tel (074) 6474100    fax (074) 6474103  
Menu wortala
Strona g³ówna
Administracja

SAMORZ¬°D
Wybory 2006
Rada Gminy
Wójt Gminy
Projekty
O KRESACH
Opieka Spo³eczna
Nagrody i wyr√≥¬Ņnienia
Partnerstwa gminy
LICYTACJE Z BIZNESEM
Profilaktyka przeciwpowodziowa
ODNOWA WSI
KOMUNIKATY
NAGRODA ROKU
JASKRY 2009
20 LAT SAMORZ¬°DU

Kultura i sport
DO¬ĮYNKI 2010
DO¬ĮYNKI 2009
O¶rodek Kultury
SERWIS SPORTOWY-stary
UROCZYSTO¦CI
Tradycje
SPORT 2010
Biegi Górskie
Czytelnictwo
Stypendia
Gospodynie wiejskie
Chór So³tysów
Stare pocztówki
PROGRAM 2007-2010
RECEPTURY KULINARNE
TRADYCJE LUDOWE 2010/2011
Emerytury
WAKACJE 2010
Stypendia Ciechowskiego

Turystyka
Mapy
Znaczki promocyjne
Zdjêcia lotnicze
Baza noclegowa
Gastronomia
Stacje paliw
Rekodzie³o artystyczne
R√≥¬Ņne
£owiska
Kulinarne wakacje
Foldery

ABC Inwestora
POW√ďD¬¨ 2009
PRZEDSIÊBIORCZO¦Æ
Inwestycje
Inwestycje 2010 Planowanie
Obiekty zabytkowe
PIENI¬°DZE Z ZEWN¬°TRZ

Kalejdoskop
Ekologia
Galeria zdjêæ
PODZIÊKOWANIA
SYLWETKI
ROLNICTWO
Bezpiecze√Īstwo
LATO 2009
CZYSTA WIOSKA NASZA
U SO£TYSA
Aktywna Wie¶ 2010

Dane teleadresowe
Instytucje
Zak¬≥ady bud¬Ņetowe
Firmy
Szko³y
Przedszkola
KO¦CIO£Y
S¬≥u¬Ņba zdrowia
Organizacje pozarz¬Īdowe
MCK

Wsie gminy
Bierkowice
Boguszyn
Droszków
Gorzuchów
Go³og³owy
Jaszkowa Dolna
Jaszkowa Dolna-czê¶æ 2
Jaszkowa Górna
Jaszkówka
Kamieniec
Korytów
Krosnowice
£awica
¬£¬Īczna
Marcinów
Morzyszów
Mikowice
M³ynów
O³drzychowice K³.
Podtynie
Podzamek
Piszkowice
Rogówek
Romanowo
Roszyce
Ruszowice
Starków
St.Wielis³aw
Szalejów Dolny
Szalejów Górny
¦cinawica
¦wiêcko
Wojciechowice
Wojbórz
Wilcza
¬Įelazno
Heraldyka

Lista stron

www.gmina.klodzko.pl: Lista dostÍpnej zawarto∂ci


DostÍpne kategorie


 RADA GMINY ---
 KALENDARZ IMPREZ ----
 O¬¶WIATA ---
 TURYSTYKA ---
 OG√ďLNE INFORMACJE ----
 SAMORZ¬°D informacje samorz¬Īdowe
 Kultura i sport informacje kulturalne i sportowe
 Oferty inwestycyjne oferty inwestycyjne gminy
 ABC Inwestora informacje o gospodarce
 Kalejdoskop -
 Dane teleadresowe telefony i adresy gminy
 Wsie gminy ---
 Aktualizacje materia¬≥y przygotowane do umieszczenia w wotalu
 Partnerstwa Gminy 
 Lokalna Informacja Europejska 
 Z ostatniej chwili szybkie informacje
 ONA 
 KKK MMMM
 test2 test2gi
 Fundusz Mikroprojekt√≥w Wzmacniane kontakt√≥w transgranicznych mieszka√Īc√≥w i instytucji ¬∂wiadcz¬Īcych us¬≥ugi publiczne poprzez realizacj√™ najmniejszych projekt√≥w programu. Fundusz Mikroprojekt√≥w jest realizowany w ramach dziedziny wsparcia 3.3 w sze¬∂ciu Euroregionach - Nysa, Glacensis, Pradziad, Silesia, ¬¶l¬Īsk Cieszy√Īski i Beskidy. Na Fundusz Mikroprojekt√≥w przeznaczono ponad 40 mln. euro. ¬¶rodki te zostan¬Ī przeznaczone na realizacj√™ mniejszych projekt√≥w wspieraj¬Īcych wsp√≥¬≥prac√™ spo¬≥eczno¬∂ci lokalnych. Dofinansowanie z EFRR w tym przypadku b√™dzie wynosi√¶ od 2 000 do 30 000 Euro (maksymalna warto¬∂√¶ projektu mo¬Ņe wynosi√¶ 60 000 euro). Projekty, kt√≥re b√™d¬Ī mia¬≥y wy¬Ņsze dofinansowanie z EFRR powinny by√¶ sk¬≥adane w ramach pozosta¬≥ych dziedzin wsparcia Programu. Zakres tematyczny projekt√≥w jest taki sam jak i w innych dziedzinach wsparcia Programu.
 Projekt „Spole√®n√¨ i razem" mmm


Bez kategorii


· Inicjatywy
· Zabytki
·
· Tutaj przeczytasz o tym, co dzieje si√™ w szko¬≥ach Gminy K¬≥odzko w roku szkolnym 2008)2009
· Naj... przystanki autobusowe
· Ankieta do g¬≥osowania
· Ze szkolnego podw√≥rka - cz√™¬∂√¶ 3
· test (test)
· PIENI¬°DZE Z ZEWN¬°TRZ
· KONKURS NA NAJBARDZIEJ ZADBAN¬° I AKTYWN¬° WIE¬¶ 2010 W GMINIE K¬£ODZKO
· 2009; Lepszy ¬∂wiat m¬≥odzie√Īczych lat
· 2009; Festiwal Dobrego Smaku
· FUNDUSZE EUROPEJSKIE
· Projekty
 · Strona G≥ůwna    ·  Administracja  · 
 
email: ug@gmina.klodzko.pl
Gmina K³odzko: NIP 8831006280, Regon 890717964